Python Programming 1

Språket Python, med dess många tillämpningsområden,  har blivit ett allt mer populärt alternativ bland utvecklare. Under den här kursen lär du dig att skriva och underhålla python-script med den senaste versionen (V3) av Python. Du lär dig om syntax, variabler, datatyper, operatorer och uttryck, loopar, villkorssatser och mycket annat användbart. Kursen innehåller många övningar där du får tillämpa kunskaperna praktiskt.

Exercises and examples are used throughout the course to give practical hands-on experience with the techniques covered.

Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen riktar sig till utvecklare som vill komma igång med Python. Kursen kräver grundläggande programmeringskunskaper. 

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare. 

Detaljerat innehåll

Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll: 

Session 1: GETTING STARTED 

 • About Python 
 • Python versions Python documentation 
 • Python runtimes 
 • Installing Python 
 • The REPL shell 
 • Python editors 

Session 2: PYTHON SCRIPTS & SYNTAX 

 • Script naming 
 • Comments 
 • Docstring 
 • Statements 
 • The backslash 
 • Code blocks 
 • Whitespace 
 • Console IO (to enable the writing of simple programs) 
 • first Python program 
 • Script execution 

Session 3: VARIABLES & DATA TYPES 

 • Literals 
 • Identifiers 
 • Assignment 
 • Numbers (bool, int, float, complex) 
 • Binaryoctal, and hexadecimal numbers 
 • Collections (str, list, tuple, set, dict) 
 • None 
 • Implicit and explicit type conversion (casting) 
 • The type function 

Session 4: OPERATORS & EXPRESSIONS 

 • Arithmetic Operators 
 • Assignment Operators 
 • Comparison Operators 
 • Logical Operators 
 • Membership Operators 
 • Bitwise Operators  
 • Identity Operators 

Session 5: CONDITIONS & LOOPS  

 • Conditional statements (if, elif, else) 
 • Short hand if/if else Python's alternative to the ternary operator 
 • Iterative statements (while, for, else) 
 • The range function 
 • Iterating over a list 
 • Break 
 • Continue 
 • Nested conditional/iterative statements 

Session 6: FUNCTIONS 

 • Declaration 
 • Invocation 
 • Default values for parameters 
 • Named arguments 
 • args and kwargs 
 • Returning multiple values 
 • Nested functions 
 • Functions as data 
 • Introduction to lambda expressions 
 • Variable scope 
 • The pass keyword 

Session 7: OBJECTS AND CLASSES 

 • About objects 
 • Attributes and the dot notation 
 • The dir function 
 • Dunder attributes 
 • Mutability 
 • The id function 
 • Pass by reference 
 • Introduction to Classes 
 • Class Declaration and Instantiation 
 • Data attributes 
 • Methods 
 • Composition 

Session 8: LISTS  

 • About lists 
 • List syntax including slicing 
 • Getting and setting list elements 
 • Iterating over a list 
 • Checking for the presence of a value 
 • The len function 
 • List methods incl. append, insert, remove, pop, clear, copy, sort, reverse etc. 
 • The del keyword 
 • Appending to and combining lists 
 • List comprehension 

Session 9: TUPLES 

 • About tuples 
 • Tuple syntax 
 • Getting tuple elements including unpacking 
 • Iterating over a tuple 
 • Checking for the presence of a value 
 • The len function 
 • Appending to and combining tuples 

Session 10: SETS 

 • About Sets 
 • Dictionary syntax 
 • Creating, adding and removing set elements 
 • Iterating over a set 
 • Membership Testing 
 • Sorting 
 • Copying 
 • Set methods incl. union, intersection, difference, symmetric_difference etc. 

Session 11: DICTIONARIES 

 • About dictionaries 
 • Dictionary syntax 
 • Getting and setting dictionary elements 
 • Iterating over a dictionary (keys, values, and items) 
 • Checking for the presence of a key 
 • The len function 
 • Dictionary methods incl. keys, values, items, get, pop, popitem, clear etc. 
 • The del keyword 
 • Dictionary comprehension 

Session 12: STRINGS 

 • About strings 
 • String syntax including slicing 
 • Escape characters 
 • Triple-quoted strings 
 • Concatenation 
 • Placeholders 
 • The format method 
 • Other methods e.g. endswith, find, join, lower, replace, split, startswith, strip, upper etc. 
 • A string as a list of bytes 

Session 13: MODULES & PACKAGES 

 • About modules 
 • The module search path 
 • Importing modules 
 • Namespaces 
 • Importing module objects 
 • The import wildcard 
 • Aliases 
 • Importing within a function 
 • Executable modules 
 • Reloading a module 
 • About packages 
 • Importing packaged modules 
 • Importing packaged module objects  
 • Package initialisation 
 • Subpackages 
 • Referencing objects in sibling packages 
 • The Standard Library 
 • Installing modules and packages using pip 

Session 14: PATTERN MATCHING 

 • About regular expressions 
 • Regular expression special characters 
 • Raw strings 
 • About the re module 
 • re module functions incl. match, search, findall, full match, split, sub 

Session 15: DATES 

 • About the datetime module 
 • datetime object attributes 
 • Creating a datetime object 
 • Date arithmetic 
 • Formatting dates 

Session 16: EXCEPTION HANDLING 

 • About exceptions and exception handling 
 • Handling exceptions (try, except, else, finally) 
 • Exception types 
 • The exception object 
 • Raising exceptions 
 • Custom exception types 

Session 17: FILES & THE FILESYSTEM 

 • The open function 
 • Methods for seeking (seekable, seek) 
 • Methods for reading from a file (readable, read, readlinereadlines) 
 • Iterating over a file 
 • Methods for writing to a file (writable, write, writelines) 
 • Introduction to context managers 
 • File parsing for files of type CSV, XML, JSON, YAML 
 • About the os module 
 • os module functions incl. getcwdlistdirmkdirchdir, remove, rmdir etc. 

Session 18: DATABASES 

 • The DB-API 
 • DP-API implementations 
 • Establishing a connection 
 • Creating a cursor 
 • Executing a query 
 • Fetching results 
 • Transactions 
 • Inserting, updating, and deleting records 

Om kursen

Pris: 31 450,00 kr

exklusive moms

Längd 4 dagar
Kurskod PYP1

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com