Villkor för kompetenskort

Giltighet

Kompetenskortet är giltigt ett år (365 dagar) från fakturadatum. Personligt kompetenskort får inte överlåtas till annan anställd, eller flyttas med den anställde till ny arbetsgivare.

Omfattning

Kompetenskortet är giltigt på uppmärkta kurser som återfinns på www.cornerstone.se samt www.addskills.se. Utbildningarna är markerade under "Om kursen" på respektive utbildning med texten "Kompetenskort gäller på denna kurs". Detta innebär att kortet kan användas på merparten av utbildningarna inom Microsoft, Cisco, IBM och Business Skills samt egenutvecklade kurser. 

Tecknare

Kompetenskortet kan, med undantag för Personligt Kompetenskort, användas av vem som äger behovet inom den organisation som har förvärvat kortet. Kompetenskortet kan dock ej överlåtas till annat företag utanför den organisation som ursprungligen förvärvade kortet. Kompetenskortet kan utnyttjas av kvalificerade deltagare med erforderliga förkunskaper för respektive kurs.

Avbokning

Ombokning eller avbokning ombesörjas senast 4 veckor innan kursstart, i annat fall debiteras 50% av kursavgiften (list pris). Sker avbokning senare än 2 veckor innan kursstart debiteras hela kursavgiften (listpris).

Bokning

Bokning kan ske via följande kanaler:

Online: www.addskills.sewww.cornerstone.se och www.globalknowledge.se

Telefon: Stockholm, 08-562 557 50, Göteborg 031-749 57 00, Malmö 040-330850, Linköping: 013-37 67 50, Umeå: 090-200 61 02.

Vid tecknande av kompetenskortet erhåller kunden en personlig rådgivare och dennes direkttelefonnummer.

Vid bokning oavsett kanal skall kunden ange att han/hon avser utnyttja sitt kompetenskort.

Utbildningsavbrott

Cornerstone äger rätten att ställa in en icke påbörjad kurs, oavsett anledning därtill. Om Addskills måste avbryta en redan påbörjad kurs, vid exempelvis sjukdom, skall Addskills i möjligaste mån tillse att kunden prioriteras plats vid närmast efterföljande kurstillfälle. Kunden äger inte rätt till någon ytterligare kompensation till följd av att kurs ställs in eller avbryts.

Fakturering

Moms tillkommer med 25% på samtliga angivna priser. Avgiften för kompetenskortet debiteras med 30 dagar netto från beställningsdatum. Avgiften skall dock senast vara erlagd 7 dagar innan första kursstart för vilken man avser utnyttja kortet. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta på 2% per månad.

Skada

Vid brott mot ovanstående allmänna villkor äger Addskills rätt till ersättning motsvarande uppkomna kostnader och/eller uteblivna intäkter.

Ändring av avtal

Detta avtal kan inte ändras på annat sätt än genom en skriftlig överenskommelse, undertecknad av båda parter. Samma krav skall gälla för samtliga uppdrag som parterna överenskommit om i enlighet med detta avtal.

Tillämplig lag, tvist

Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av domstol.